شرکت رایمون
مجموعه ما در تمام پروژه ها، مسیر موفقیت آمیز خلق ایده و مفهومی ناب تا تحقق کامل آن را دنبال می کند.
نتیجه نهایی کار ما ترکیب هوشمندانه زیبایی و عملکرد است که خواست ها و ارزش های مشتری را نمایان می کند.

فارمکس خاورمیانه ۲۰۲۲

فارمکس خاورمیانه بزرگترین رویداد  دارویی کشور با توجه به افزایش درخواست های حضور در این رویداد تخصصی و نیاز به امکانات پیشرفته نمایشگاهی دبیرخانه نمایشگاه برای سال...

Read More