شرکت رایمون
مجموعه ما در تمام پروژه ها، مسیر موفقیت آمیز خلق ایده و مفهومی ناب تا تحقق کامل آن را دنبال می کند.
نتیجه نهایی کار ما ترکیب هوشمندانه زیبایی و عملکرد است که خواست ها و ارزش های مشتری را نمایان می کند.

غرفه هلدینگ حاجی آقا زاده سال ۹۴

غرفه هلدینگ حاجی آقا زاده سال ۹۴

غرفه سازی

غرفه هلدینگ حاجی آقا زاده سال ۹۴

غرفه | غرفه سازی | غرفه نمایشگاهی | طراحی غرفه | غرفه های نمایشگاهی | طراحی غرفه های نمایشگاهی | ساخت غرفه | غرفه ساز | طراحی غرفه های نمایشگاهی

غرفه هلدینگ حاجی آقا زاده سال ۹۴

نمایشگاه:

دهمين نمایشگاه بین المللی صنعت آرد و نان

تاریخ برگزاری نمایشگاه:

۱۶ تا ۱۹ آذر ۱۳۹۴

متراژ:

۶۷ متر مربع

Tags:

ساخت غرفه, سال ۹۴, طراحی غرفه, غرفه, غرفه ساز, غرفه سازی, غرفه نمایشگاهی, غرفه های نمایشگاهی, غرفه هلدینگ حاجی آقا زاده سال ۹۴, نمایشگاه بین المللی صنعت آرد و نان, نمونه طراحی غرفه های نمایشگاهی