شرکت رایمون
مجموعه ما در تمام پروژه ها، مسیر موفقیت آمیز خلق ایده و مفهومی ناب تا تحقق کامل آن را دنبال می کند.
نتیجه نهایی کار ما ترکیب هوشمندانه زیبایی و عملکرد است که خواست ها و ارزش های مشتری را نمایان می کند.

غرفه شرکت U-tech سال ۹۷

غرفه شرکت U-tech سال ۹۷

غرفه سازی

غرفه شرکت U-tech سال ۹۷

غرفه | غرفه سازی | غرفه نمایشگاهی | طراحی غرفه | غرفه های نمایشگاهی | طراحی غرفه های نمایشگاهی | ساخت غرفه | غرفه ساز | طراحی غرفه های نمایشگاهی

غرفه شرکت U-tech سال ۹۷

نمایشگاه:

پنجمین گردهمایی معماران و سازندگان ساختمان های مارکدار

تاریخ برگزاری نمایشگاه:

شهریور ۱۳۹۷

متراژ:

۵۴ متر مربع

برچسب ها:

ساخت غرفه, سال ۹۷, طراحی غرفه, غرفه, غرفه ساز, غرفه سازی, غرفه شرکت U-tech سال ۹۷, غرفه نمایشگاهی, غرفه های نمایشگاهی, گردهمایی معماران و سازندگان ساختمان های مارکدار, نمونه طراحی غرفه های نمایشگاهی