شرکت رایمون
مجموعه ما در تمام پروژه ها، مسیر موفقیت آمیز خلق ایده و مفهومی ناب تا تحقق کامل آن را دنبال می کند.
نتیجه نهایی کار ما ترکیب هوشمندانه زیبایی و عملکرد است که خواست ها و ارزش های مشتری را نمایان می کند.

غرفه شرکت کرمان هاتف ارتباط سال ۹۴

غرفه شرکت کرمان هاتف ارتباط سال ۹۴

غرفه سازی

غرفه شرکت کرمان هاتف ارتباط سال ۹۴

غرفه | غرفه سازی | غرفه نمایشگاهی | طراحی غرفه | غرفه های نمایشگاهی | طراحی غرفه های نمایشگاهی | ساخت غرفه | غرفه ساز | طراحی غرفه های نمایشگاهی

غرفه شرکت کرمان هاتف ارتباط سال ۹۴

نمایشگاه:

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی

تاریخ برگزاری نمایشگاه:

۴ تا ۷ مهر ۱۳۹۴

متراژ:

۶۷ متر مربع

Tags:

ساخت غرفه, سال ۹۴, طراحی غرفه, غرفه, غرفه ساز, غرفه سازی, غرفه شرکت کرمان هاتف ارتباط سال ۹۴, غرفه نمایشگاهی, غرفه های نمایشگاهی, نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی, نمونه طراحی غرفه های نمایشگاهی