شرکت رایمون
مجموعه ما در تمام پروژه ها، مسیر موفقیت آمیز خلق ایده و مفهومی ناب تا تحقق کامل آن را دنبال می کند.
نتیجه نهایی کار ما ترکیب هوشمندانه زیبایی و عملکرد است که خواست ها و ارزش های مشتری را نمایان می کند.

غرفه شرکت کارافیدار سال 1400

غرفه شرکت کارافیدار سال 1400

غرفه سازی

غرفه شرکت کارافیدار سال 1400

غرفه | غرفه سازی | غرفه نمایشگاهی | طراحی غرفه | غرفه های نمایشگاهی | طراحی غرفه های نمایشگاهی | ساخت غرفه | غرفه ساز | طراحی غرفه های نمایشگاهی

غرفه شرکت کارافیدار سال 1400

نمایشگاه

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست

تاریخ برگزاری نمایشگاه

18 تا 21 بهمن 1400

متراژ

30 متر مربع

برچسب ها:

exhibition stand, شرکت کارافیدار, طراحی غرفه, غرفه سازی, غرفه نمایشگاهی, نمایشگاه ایران پلاست