شرکت رایمون
مجموعه ما در تمام پروژه ها، مسیر موفقیت آمیز خلق ایده و مفهومی ناب تا تحقق کامل آن را دنبال می کند.
نتیجه نهایی کار ما ترکیب هوشمندانه زیبایی و عملکرد است که خواست ها و ارزش های مشتری را نمایان می کند.

غرفه شرکت پگاه سال ۹۴

غرفه شرکت پگاه سال ۹۴

غرفه سازی

غرفه شرکت پگاه سال ۹۴

غرفه | غرفه سازی | غرفه نمایشگاهی | طراحی غرفه | غرفه های نمایشگاهی | طراحی غرفه های نمایشگاهی | ساخت غرفه | غرفه ساز | طراحی غرفه های نمایشگاهی

غرفه شرکت پگاه سال ۹۴

نمایشگاه:

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست و انرژي هاي نو، تجديد پذير، بهره وري و صرفه جویي

تاریخ برگزاری نمایشگاه:

۶ تا ۹ اسفند ۱۳۹۴

متراژ:

۶۷ متر مربع

Tags:

ساخت غرفه, سال ۹۴, طراحی غرفه, غرفه, غرفه ساز, غرفه سازی, غرفه شرکت پگاه سال ۹۴, غرفه نمایشگاهی, غرفه های نمایشگاهی, نمایشگاه محیط زیست و انرژي هاي نو، تجديد پذير، بهره وري و صرفه جویي, نمونه طراحی غرفه های نمایشگاهی