شرکت رایمون
مجموعه ما در تمام پروژه ها، مسیر موفقیت آمیز خلق ایده و مفهومی ناب تا تحقق کامل آن را دنبال می کند.
نتیجه نهایی کار ما ترکیب هوشمندانه زیبایی و عملکرد است که خواست ها و ارزش های مشتری را نمایان می کند.

غرفه شرکت پارس نیروسان سال ۹۶

غرفه شرکت پارس نیروسان سال ۹۶

غرفه سازی

غرفه شرکت پارس نیروسان سال ۹۶

غرفه | غرفه سازی | غرفه نمایشگاهی | طراحی غرفه | غرفه های نمایشگاهی | طراحی غرفه های نمایشگاهی | ساخت غرفه | غرفه ساز | طراحی غرفه های نمایشگاهی

متراژ:

۱۲۰مترمربع

تاریخ برگزاری نمایشگاه:

۱۳ تا ۱۶ آبان ۱۳۹۶

نمایشگاه:

هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق

غرفه شرکت پارس نیروسان سال ۹۶

Tags:

پارس نیروسان, شرکت, صنعت برق, غرفه, غرفه شرکت پارس نیروسان سال ۹۶