شرکت رایمون
مجموعه ما در تمام پروژه ها، مسیر موفقیت آمیز خلق ایده و مفهومی ناب تا تحقق کامل آن را دنبال می کند.
نتیجه نهایی کار ما ترکیب هوشمندانه زیبایی و عملکرد است که خواست ها و ارزش های مشتری را نمایان می کند.

غرفه شرکت پارس آلیاژ سال ۹۵

غرفه شرکت پارس آلیاژ سال ۹۵

غرفه سازی

غرفه شرکت پارس آلیاژ سال ۹۵

غرفه | غرفه سازی | غرفه نمایشگاهی | طراحی غرفه | غرفه های نمایشگاهی | طراحی غرفه های نمایشگاهی | ساخت غرفه | غرفه ساز | طراحی غرفه های نمایشگاهی

غرفه شرکت پارس آلیاژ سال ۹۵

نمایشگاه:

سيزدهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی

تاریخ برگزاری نمایشگاه:

۴ تا ۷ آذر ۱۳۹۵

متراژ:

105 متر مربع

Tags:

ساخت غرفه, سال ۹5, طراحی غرفه, غرفه, غرفه ساز, غرفه سازی, غرفه شرکت پارس آلیاژ سال ۹۵, غرفه نمایشگاهی, غرفه های نمایشگاهی, نمایشگاه متالورژی, نمونه طراحی غرفه های نمایشگاهی