شرکت رایمون
مجموعه ما در تمام پروژه ها، مسیر موفقیت آمیز خلق ایده و مفهومی ناب تا تحقق کامل آن را دنبال می کند.
نتیجه نهایی کار ما ترکیب هوشمندانه زیبایی و عملکرد است که خواست ها و ارزش های مشتری را نمایان می کند.

غرفه شرکت واگن سازی تهران سال ۹۵

غرفه شرکت واگن سازی تهران سال ۹۵

غرفه سازی

غرفه شرکت واگن سازی تهران سال ۹۵

غرفه | غرفه سازی | غرفه نمایشگاهی | طراحی غرفه | غرفه های نمایشگاهی | طراحی غرفه های نمایشگاهی | ساخت غرفه | غرفه ساز | طراحی غرفه های نمایشگاهی

غرفه شرکت واگن سازی تهران سال ۹۵

نمایشگاه:

چهارمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی، صنایع و تجهیزات وابسته

تاریخ برگزاری نمایشگاه:

۲۶ تا ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵

متراژ:

۶۴ متر مربع

Tags:

ساخت غرفه, سال ۹5, طراحی غرفه, غرفه, غرفه ساز, غرفه سازی, غرفه نمایشگاهی, غرفه های نمایشگاهی, نمایشگاه حمل و نقل ریلی, نمونه طراحی غرفه های نمایشگاهی