شرکت رایمون
مجموعه ما در تمام پروژه ها، مسیر موفقیت آمیز خلق ایده و مفهومی ناب تا تحقق کامل آن را دنبال می کند.
نتیجه نهایی کار ما ترکیب هوشمندانه زیبایی و عملکرد است که خواست ها و ارزش های مشتری را نمایان می کند.

غرفه شرکت نوبر سبز سال ۹۴

غرفه شرکت نوبر سبز سال ۹۴

غرفه سازی

غرفه شرکت نوبر سبز سال ۹۴

غرفه | غرفه سازی | غرفه نمایشگاهی | طراحی غرفه | غرفه های نمایشگاهی | طراحی غرفه های نمایشگاهی | ساخت غرفه | غرفه ساز | طراحی غرفه های نمایشگاهی

غرفه شرکت نوبر سبز سال ۹۴

نمایشگاه:

بيستمین نمایشگاه بین المللی صنايع كشاورزي، موادغذایي، ماشین آلات و صنايع وابسته

تاریخ برگزاری نمایشگاه:

۱۰ تا ۱۳ خرداد ۱۳۹۴

متراژ:

۴۸ متر مربع

Tags:

ساخت غرفه, سال ۹۴, طراحی غرفه, غرفه, غرفه ساز, غرفه سازی, غرفه شرکت نوبر سبز سال ۹۴, غرفه نمایشگاهی, غرفه های نمایشگاهی, نمونه طراحی غرفه های نمایشگاهی