شرکت رایمون
مجموعه ما در تمام پروژه ها، مسیر موفقیت آمیز خلق ایده و مفهومی ناب تا تحقق کامل آن را دنبال می کند.
نتیجه نهایی کار ما ترکیب هوشمندانه زیبایی و عملکرد است که خواست ها و ارزش های مشتری را نمایان می کند.

غرفه شرکت نوآوران طب فردا سال 1401

غرفه شرکت نوآوران طب فردا سال 1401

غرفه سازی 

غرفه شرکت نوآوران طب فردا سال 1401 

غرفه | غرفه سازی | غرفه نمایشگاهی | طراحی غرفه | غرفه های نمایشگاهی | طراحی غرفه های نمایشگاهی | ساخت غرفه | غرفه ساز | طراحی غرفه های نمایشگاهی 

شرکت

غرفه شرکت نوآوران طب فردا سال 1401

نمایشگاه

سی و هفتمین کنگره رادیولوژی ایران

تاریخ برگزاری نمایشگاه

28 تا 31 تیر 1401

متراژ

12 متر مربع

برچسب ها:

exhibition stand, شرکت غرفه سازی رایمون, شرکت نوآوران طب فردا, طراحی غرفه, غرفه سازی, غرفه نمایشگاهی, کنگره رادیولوژی ایران