شرکت رایمون
مجموعه ما در تمام پروژه ها، مسیر موفقیت آمیز خلق ایده و مفهومی ناب تا تحقق کامل آن را دنبال می کند.
نتیجه نهایی کار ما ترکیب هوشمندانه زیبایی و عملکرد است که خواست ها و ارزش های مشتری را نمایان می کند.

غرفه شرکت نوآوران طب فردا سال 1400

غرفه شرکت نوآوران طب فردا سال 1400

غرفه سازی

غرفه شرکت نوآوران طب فردا سال 1400

غرفه | غرفه سازی | غرفه نمایشگاهی | طراحی غرفه | غرفه های نمایشگاهی | طراحی غرفه های نمایشگاهی | ساخت غرفه | غرفه ساز | طراحی غرفه های نمایشگاهی

غرفه شرکت نوآوران طب فردا سال 1400

نمایشگاه

نوزدهمین کنگره بین المللی جراحان دهان، فک و صورت ایران

تاریخ برگزاری نمایشگاه

2 تا 6 اسفند 1400

متراژ

24 متر مربع

برچسب ها:

exhibition stand, شرکت نوآوران طب فردا, طراحی غرفه, غرفه سازی, غرفه نمایشگاهی, کنگره بین المللی جراحان دهان، فک و صورت ایران