شرکت رایمون
مجموعه ما در تمام پروژه ها، مسیر موفقیت آمیز خلق ایده و مفهومی ناب تا تحقق کامل آن را دنبال می کند.
نتیجه نهایی کار ما ترکیب هوشمندانه زیبایی و عملکرد است که خواست ها و ارزش های مشتری را نمایان می کند.

غرفه شرکت منصور آسیا سال ۹۵

غرفه شرکت منصور آسیا سال ۹۵

غرفه سازی

غرفه شرکت منصور آسیا سال ۹۵

غرفه | غرفه سازی | غرفه نمایشگاهی | طراحی غرفه | غرفه های نمایشگاهی | طراحی غرفه های نمایشگاهی | ساخت غرفه | غرفه ساز | طراحی غرفه های نمایشگاهی

غرفه شرکت منصور آسیا سال ۹۵

نمایشگاه:

دهمین نمایشگاه علمی و تخصصی اپتیک تهران (TOPEX)

تاریخ برگزاری نمایشگاه:

۱۸ تا ۲۰ تیر ۱۳۹۵

متراژ:

۱۴۰ متر مربع

Tags:

ساخت غرفه, سال ۹5, طراحی غرفه, غرفه, غرفه ساز, غرفه سازی, غرفه شرکت منصور آسیا سال ۹۵, غرفه نمایشگاهی, غرفه های نمایشگاهی, نمایشگاه TOPEX, نمونه طراحی غرفه های نمایشگاهی