شرکت رایمون
مجموعه ما در تمام پروژه ها، مسیر موفقیت آمیز خلق ایده و مفهومی ناب تا تحقق کامل آن را دنبال می کند.
نتیجه نهایی کار ما ترکیب هوشمندانه زیبایی و عملکرد است که خواست ها و ارزش های مشتری را نمایان می کند.

غرفه شرکت مایکل کندی سال ۱۴۰۱

غرفه شرکت مایکل کندی سال 1401

غرفه سازی

غرفه شرکت مایکل کندی سال 1401

غرفه | غرفه سازی | غرفه نمایشگاهی | طراحی غرفه | غرفه های نمایشگاهی | طراحی غرفه های نمایشگاهی | ساخت غرفه | غرفه ساز | طراحی غرفه های نمایشگاهی

غرفه شرکت مایکل کندی سال 1401

نمایشگاه

سومین نمایشگاه بین المللی ساعت (ایران مال )

تاریخ برگزاری نمایشگاه

20 تا 23 اردیبهشت 1401

متراژ

145 متر مربع

Tags:

exhibition stand, شرکت مایکل کندی, طراحی غرفه, غرفه سازی, غرفه نمایشگاهی, نمایشگاه ساعت