شرکت رایمون
مجموعه ما در تمام پروژه ها، مسیر موفقیت آمیز خلق ایده و مفهومی ناب تا تحقق کامل آن را دنبال می کند.
نتیجه نهایی کار ما ترکیب هوشمندانه زیبایی و عملکرد است که خواست ها و ارزش های مشتری را نمایان می کند.

غرفه شرکت شمس جاوید اروند سال 98

غرفه شرکت شمس جاوید اروند سال 98

غرفه سازی

غرفه شرکت شمس جاوید اروند سال 98

غرفه | غرفه سازی | غرفه نمایشگاهی | طراحی غرفه | غرفه های نمایشگاهی | طراحی غرفه های نمایشگاهی | ساخت غرفه | غرفه ساز | طراحی غرفه های نمایشگاهی

غرفه شرکت شمس جاوید اروند سال 98

نمایشگاه

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست

تاریخ برگزاری نمایشگاه

31 شهریور تا 3 مهر 98

متراژ

74 متر مربع

برچسب ها:

exhibition stand, سیزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست, طراحی غرفه, غرف شرکت شمس جاوید اروند, غرفه سازی, غرفه نمایشگاهی