شرکت رایمون
مجموعه ما در تمام پروژه ها، مسیر موفقیت آمیز خلق ایده و مفهومی ناب تا تحقق کامل آن را دنبال می کند.
نتیجه نهایی کار ما ترکیب هوشمندانه زیبایی و عملکرد است که خواست ها و ارزش های مشتری را نمایان می کند.

غرفه شرکت شمس جاوید اروند سال 1400

غرفه شرکت شمس جاوید اروند سال 1400

غرفه سازی

غرفه شرکت شمس جاوید اروند سال 1400

غرفه | غرفه سازی | غرفه نمایشگاهی | طراحی غرفه | غرفه های نمایشگاهی | طراحی غرفه های نمایشگاهی | ساخت غرفه | غرفه ساز | طراحی غرفه های نمایشگاهی

غرفه شرکت شمس جاوید اروند سال 1400

نمایشگاه

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست

تاریخ برگزاری نمایشگاه

18 تا 21 بهمن1400

متراژ

81 متر مربع

برچسب ها:

exhibition stand, شرکت شمس جاوید اروند, طراحی غرفه, غرفه سازی, غرفه نمایشگاهی, نمایشگاه ایران پلاست