شرکت رایمون
مجموعه ما در تمام پروژه ها، مسیر موفقیت آمیز خلق ایده و مفهومی ناب تا تحقق کامل آن را دنبال می کند.
نتیجه نهایی کار ما ترکیب هوشمندانه زیبایی و عملکرد است که خواست ها و ارزش های مشتری را نمایان می کند.

غرفه شرکت سهند بهامین طب سال ۹۶

غرفه شرکت تاک دشت سال ۹۶

غرفه سازی

غرفه شرکت تاک دشت سال ۹۶

غرفه | غرفه سازی | غرفه نمایشگاهی | طراحی غرفه | غرفه های نمایشگاهی | طراحی غرفه های نمایشگاهی | ساخت غرفه | غرفه ساز | طراحی غرفه های نمایشگاهی

غرفه شرکت سهند بهامین طب سال ۹۶

نمایشگاه:

بیستمين نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، دندانپرشکی، داروئی و آزمایشگاهی - کنگره دندانپزشکی

تاریخ برگزاری نمایشگاه:

۲۵ تا ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

متراژ:

۱۱۰ متر مربع

Tags:

ساخت غرفه, طراحی غرفه, غرفه, غرفه ساز, غرفه سازی, غرفه شرکت سهند بهامین طب سال ۹۶, غرفه نمایشگاهی, غرفه های نمایشگاهی, نمایشگاه تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، داروئی و آزمایشگاهی, نمونه طراحی غرفه های نمایشگاهی