شرکت رایمون
مجموعه ما در تمام پروژه ها، مسیر موفقیت آمیز خلق ایده و مفهومی ناب تا تحقق کامل آن را دنبال می کند.
نتیجه نهایی کار ما ترکیب هوشمندانه زیبایی و عملکرد است که خواست ها و ارزش های مشتری را نمایان می کند.

غرفه شرکت سرمایه گذاری شفا دارو سال ۹۷

غرفه شرکت سرمایه گذاری شفا دارو سال ۹۷

غرفه سازی

غرفه شرکت سرمایه گذاری شفا دارو سال ۹۷

غرفه | غرفه سازی | غرفه نمایشگاهی | طراحی غرفه | غرفه های نمایشگاهی | طراحی غرفه های نمایشگاهی | ساخت غرفه | غرفه ساز | طراحی غرفه های نمایشگاهی

متراژ:

۵۵ متر مربع

تاریخ برگزاری نمایشگاه:

آبان ۱۳۹۷

نمایشگاه:

نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، دندانپرشکی، داروئی و آزمایشگاهی

غرفه شرکت سرمایه گذاری شفا دارو سال ۹۷

Tags:

ساخت غرفه, سال ۹۷, طراحی غرفه, غرفه, غرفه ساز, غرفه سازی, غرفه شرکت سرمایه گذاری شفا دارو سال ۹۷, غرفه نمایشگاهی, غرفه های نمایشگاهی, نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، دندانپرشکی، داروئی و آزمایشگاهی, نمونه طراحی غرفه های نمایشگاهی