شرکت رایمون
مجموعه ما در تمام پروژه ها، مسیر موفقیت آمیز خلق ایده و مفهومی ناب تا تحقق کامل آن را دنبال می کند.
نتیجه نهایی کار ما ترکیب هوشمندانه زیبایی و عملکرد است که خواست ها و ارزش های مشتری را نمایان می کند.

غرفه شرکت دمنده سال 98

غرفه شرکت دمنده سال 98

غرفه سازی

غرفه شرکت دمنده سال 98

غرفه | غرفه سازی | غرفه نمایشگاهی | طراحی غرفه | غرفه های نمایشگاهی | طراحی غرفه های نمایشگاهی | ساخت غرفه | غرفه ساز | طراحی غرفه های نمایشگاهی

غرفه شرکت دمنده سال 98

نمایشگاه

نخستین نمایشگاه فرصتهای ساخت داخل و رونق تولید

تاریخ برگزاری نمایشگاه

13 تا 16 آذر 98

متراژ

48 متر مربع

برچسب ها:

exhibition stand, شرکت دمنده, طراحی غرفه, غرفه سازی, غرفه نمایشگاهی, نمایشگاه فرصتهای ساخت داخل ورونق تولید