شرکت رایمون
مجموعه ما در تمام پروژه ها، مسیر موفقیت آمیز خلق ایده و مفهومی ناب تا تحقق کامل آن را دنبال می کند.
نتیجه نهایی کار ما ترکیب هوشمندانه زیبایی و عملکرد است که خواست ها و ارزش های مشتری را نمایان می کند.

غرفه شرکت حکیم گستر شیمی سال 1401

غرفه شرکت حکیم گستر شیمی سال 1401

غرفه سازی

غرفه شرکت حکیم گستر شیمی سال 1401

غرفه | غرفه سازی | غرفه نمایشگاهی | طراحی غرفه | غرفه های نمایشگاهی | طراحی غرفه های نمایشگاهی | ساخت غرفه | غرفه ساز | طراحی غرفه های نمایشگاهی

شرکت

غرفه شرکت حکیم گستر شیمی سال 1401

نمایشگاه

چهارمین نمایشگاه بین المللی فارمکس خاورمیانه

تاریخ برگزاری نمایشگاه

1 تا 4 شهریور 1401

متراژ

30 متر مربع

برچسب ها:

شرکت حکیم گستر شیمی, شرکت غرفه سازی رایمون, طراحی غرفه, غرفه سازی, غرفه سازی رایمون, غرفه شرکت حکیم گستر شیمی, غرفه نمایشگاهی, نمایشگاه فارمکس