شرکت رایمون
مجموعه ما در تمام پروژه ها، مسیر موفقیت آمیز خلق ایده و مفهومی ناب تا تحقق کامل آن را دنبال می کند.
نتیجه نهایی کار ما ترکیب هوشمندانه زیبایی و عملکرد است که خواست ها و ارزش های مشتری را نمایان می کند.

غرفه شرکت تپاک سال ۹۷

غرفه شرکت تپاک سال ۹۷

غرفه سازی

غرفه شرکت تپاک سال ۹۷

غرفه | غرفه سازی | غرفه نمایشگاهی | طراحی غرفه | غرفه های نمایشگاهی | طراحی غرفه های نمایشگاهی | ساخت غرفه | غرفه ساز | طراحی غرفه های نمایشگاهی

غرفه شرکت تپاک سال ۹۷

نمایشگاه:

سی و چهارمین کنگره رادیولوژی ایران در برج میلاد

تاریخ برگزاری نمایشگاه:

11 تا 14 اردیبهشت 1397

متراژ:

۶۳ متر مربع

Tags:

ساخت غرفه, سال ۹۷, طراحی غرفه, غرفه, غرفه ساز, غرفه سازی, غرفه شرکت تپاک سال ۹۷, غرفه نمایشگاهی, غرفه های نمایشگاهی, کنگره رادیولوژی ایران, نمونه طراحی غرفه های نمایشگاهی