شرکت رایمون
مجموعه ما در تمام پروژه ها، مسیر موفقیت آمیز خلق ایده و مفهومی ناب تا تحقق کامل آن را دنبال می کند.
نتیجه نهایی کار ما ترکیب هوشمندانه زیبایی و عملکرد است که خواست ها و ارزش های مشتری را نمایان می کند.

غرفه شرکت تجهیزات پزشکی پیشرفته (GE) سال ۹۷

غرفه شرکت تجهیزات پزشکی پیشرفته (GE) سال ۹۷

غرفه سازی

غرفه شرکت تجهیزات پزشکی پیشرفته (GE) سال ۹۷

غرفه | غرفه سازی | غرفه نمایشگاهی | طراحی غرفه | غرفه های نمایشگاهی | طراحی غرفه های نمایشگاهی | ساخت غرفه | غرفه ساز | طراحی غرفه های نمایشگاهی

غرفه شرکت تجهیزات پزشکی پیشرفته (GE) سال ۹۷

نمایشگاه:

سی و چهارمین کنگره رادیولوژی ایران در برج میلاد

تاریخ برگزاری نمایشگاه:

۱۱ تا ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

متراژ:

۸۴ متر مربع

Tags:

ساخت غرفه, سال ۹۷, طراحی غرفه, غرفه, غرفه ساز, غرفه سازی, غرفه شرکت تجهیزات پزشکی پیشرفته (GE) سال ۹۷, غرفه نمایشگاهی, غرفه های نمایشگاهی, کنگره رادیولوژی ایران, نمونه طراحی غرفه های نمایشگاهی