شرکت رایمون
مجموعه ما در تمام پروژه ها، مسیر موفقیت آمیز خلق ایده و مفهومی ناب تا تحقق کامل آن را دنبال می کند.
نتیجه نهایی کار ما ترکیب هوشمندانه زیبایی و عملکرد است که خواست ها و ارزش های مشتری را نمایان می کند.

غرفه شرکت تاک دشت سال ۹۶

غرفه شرکت تاک دشت سال ۹۶

غرفه سازی

غرفه شرکت تاک دشت سال ۹۶

غرفه | غرفه سازی | غرفه نمایشگاهی | طراحی غرفه | غرفه های نمایشگاهی | طراحی غرفه های نمایشگاهی | ساخت غرفه | غرفه ساز | طراحی غرفه های نمایشگاهی

غرفه شرکت تاک دشت سال ۹۶

نمایشگاه:

سومین نمایشگاه بین المللی دارو و صنایع وابسته (ایران فارما)

تاریخ برگزاری نمایشگاه:

۲۱ تا ۲۳ شهریور ۱۳۹۶

متراژ:

۶۴ متر مربع

Tags:

ساخت غرفه, طراحی غرفه, غرفه, غرفه ساز, غرفه سازی, غرفه شرکت تاک دشت سال ۹۶, غرفه نمایشگاهی, غرفه های نمایشگاهی, نمایشگاه ایران فارما, نمونه طراحی غرفه های نمایشگاهی