شرکت رایمون
مجموعه ما در تمام پروژه ها، مسیر موفقیت آمیز خلق ایده و مفهومی ناب تا تحقق کامل آن را دنبال می کند.
نتیجه نهایی کار ما ترکیب هوشمندانه زیبایی و عملکرد است که خواست ها و ارزش های مشتری را نمایان می کند.

غرفه شرکت بستانچی سال 1401

غرفه شرکت بستانچی سال 1401

غرفه سازی

غرفه شرکت بستانچی سال 1401

غرفه | غرفه سازی | غرفه نمایشگاهی | طراحی غرفه | غرفه های نمایشگاهی | طراحی غرفه های نمایشگاهی | ساخت غرفه | غرفه ساز | طراحی غرفه های نمایشگاهی

غرفه شرکت بستانچی سال 1401

نمایشگاه

نهمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی صنایع و تجهیزات وابسته

تاریخ برگزاری نمایشگاه

3 تا 6 خرداد 1401

متراژ

132 متر مربع

برچسب ها:

exhibition stand, شرکت بستانچی, طراحی غرفه, غرفه سازی, غرفه نمایشگاهی, نمایشگاه حمل و نقل ریلی صنایع و تجهیزات وابسته