شرکت رایمون
مجموعه ما در تمام پروژه ها، مسیر موفقیت آمیز خلق ایده و مفهومی ناب تا تحقق کامل آن را دنبال می کند.
نتیجه نهایی کار ما ترکیب هوشمندانه زیبایی و عملکرد است که خواست ها و ارزش های مشتری را نمایان می کند.

غرفه شرکت بستانچی سال 1400

غرفه شرکت بستانچی سال 1400

غرفه سازی

غرفه شرکت بستانچی سال 1400

غرفه | غرفه سازی | غرفه نمایشگاهی | طراحی غرفه | غرفه های نمایشگاهی | طراحی غرفه های نمایشگاهی | ساخت غرفه | غرفه ساز | طراحی غرفه های نمایشگاهی

غرفه شرکت بستانچی سال 1400

نمایشگاه

اولین نمایشگاه تجهیزات تونل و فضاهای زیرزمینی

تاریخ برگزاری نمایشگاه

27 تا 30 بهمن 1400

متراژ

96 متر مربع

برچسب ها:

exhibition stand, شرکت بستانچی, طراحی غرفه, غرفه سازی, غرفه نمایشگاهی, نمایشگاه تجهیزات تونل و فضاهای زیرزمینی