شرکت رایمون
مجموعه ما در تمام پروژه ها، مسیر موفقیت آمیز خلق ایده و مفهومی ناب تا تحقق کامل آن را دنبال می کند.
نتیجه نهایی کار ما ترکیب هوشمندانه زیبایی و عملکرد است که خواست ها و ارزش های مشتری را نمایان می کند.

غرفه شرکت ارگ جدید سال ۹۵

غرفه شرکت ارگ جدید سال ۹۵

غرفه سازی

غرفه شرکت ارگ جدید سال ۹۵

غرفه | غرفه سازی | غرفه نمایشگاهی | طراحی غرفه | غرفه های نمایشگاهی | طراحی غرفه های نمایشگاهی | ساخت غرفه | غرفه ساز | طراحی غرفه های نمایشگاهی

غرفه شرکت ارگ جدید سال ۹۵

نمایشگاه:

بیست و دومين نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک (الکامپ)

تاریخ برگزاری نمایشگاه:

۲۵ تا ۲۸ آذر ۱۳۹۵

متراژ:

۹۰ متر مربع

Tags:

ساخت غرفه, سال ۹5, طراحی غرفه, غرفه, غرفه ساز, غرفه سازی, غرفه شرکت ارگ جدید سال ۹۵, غرفه نمایشگاهی, غرفه های نمایشگاهی, نمایشگاه الکامپ, نمونه طراحی غرفه های نمایشگاهی