شرکت رایمون
مجموعه ما در تمام پروژه ها، مسیر موفقیت آمیز خلق ایده و مفهومی ناب تا تحقق کامل آن را دنبال می کند.
نتیجه نهایی کار ما ترکیب هوشمندانه زیبایی و عملکرد است که خواست ها و ارزش های مشتری را نمایان می کند.

غرفه شرکت آروکو سال ۹۹

غرفه شرکت آروکو سال 99

غرفه سازی

غرفه شرکت آروکو سال 99

غرفه | غرفه سازی | غرفه نمایشگاهی | طراحی غرفه | غرفه های نمایشگاهی | طراحی غرفه های نمایشگاهی | ساخت غرفه | غرفه ساز | طراحی غرفه های نمایشگاهی

غرفه شرکت آروکو سال 99

نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی فارمکس خاورمیانه (ایران بایو)

تاریخ برگزاری نمایشگاه

10 تا 12 تیر 99

متراژ

24 متر مربع

Tags:

exhibition stand, شرکت آروکو, طراحی غرفه, غرفه سازی, غرفه نمایشگاهی, نمایشگاه ایران بایو, نمایشگاه فارمکس