شرکت رایمون
مجموعه ما در تمام پروژه ها، مسیر موفقیت آمیز خلق ایده و مفهومی ناب تا تحقق کامل آن را دنبال می کند.
نتیجه نهایی کار ما ترکیب هوشمندانه زیبایی و عملکرد است که خواست ها و ارزش های مشتری را نمایان می کند.

غرفه شرکت آروکو سال 99

غرفه شرکت آروکو سال 99

غرفه سازی

غرفه شرکت آروکو سال 99

غرفه | غرفه سازی | غرفه نمایشگاهی | طراحی غرفه | غرفه های نمایشگاهی | طراحی غرفه های نمایشگاهی | ساخت غرفه | غرفه ساز | طراحی غرفه های نمایشگاهی

غرفه شرکت آروکو سال 99

نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی فارمکس خاورمیانه (ایران بایو)

تاریخ برگزاری نمایشگاه

10 تا 12 تیر 99

متراژ

24 متر مربع

برچسب ها:

exhibition stand, شرکت آروکو, طراحی غرفه, غرفه سازی, غرفه نمایشگاهی, نمایشگاه ایران بایو, نمایشگاه فارمکس