شرکت رایمون
مجموعه ما در تمام پروژه ها، مسیر موفقیت آمیز خلق ایده و مفهومی ناب تا تحقق کامل آن را دنبال می کند.
نتیجه نهایی کار ما ترکیب هوشمندانه زیبایی و عملکرد است که خواست ها و ارزش های مشتری را نمایان می کند.

غرفه شرکت آباد تدبیر پارس سال ۹۷

غرفه شرکت آباد تدبیر پارس سال ۹۷

غرفه سازی

غرفه شرکت آباد تدبیر پارس سال ۹۷

غرفه | غرفه سازی | غرفه نمایشگاهی | طراحی غرفه | غرفه های نمایشگاهی | طراحی غرفه های نمایشگاهی | ساخت غرفه | غرفه ساز | طراحی غرفه های نمایشگاهی

غرفه شرکت آباد تدبیر پارس سال ۹۷

نمایشگاه:

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست 2018

تاریخ برگزاری نمایشگاه:

۲ تا ۵ مهر ۱۳۹۷

متراژ:

۶۳ متر مربع

برچسب ها:

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست 2018, ساخت غرفه, سال ۹۷, طراحی غرفه, غرفه, غرفه ساز, غرفه سازی, غرفه شرکت آباد تدبیر پارس سال ۹۷, غرفه نمایشگاهی, غرفه های نمایشگاهی, نمونه طراحی غرفه های نمایشگاهی