شرکت رایمون
مجموعه ما در تمام پروژه ها، مسیر موفقیت آمیز خلق ایده و مفهومی ناب تا تحقق کامل آن را دنبال می کند.
نتیجه نهایی کار ما ترکیب هوشمندانه زیبایی و عملکرد است که خواست ها و ارزش های مشتری را نمایان می کند.

غرفه شرکت آباد تدبیر پارس (راپکو) سال ۹۶

غرفه شرکت آباد تدبیر پارس (راپکو) سال ۹۶

غرفه سازی

غرفه شرکت آباد تدبیر پارس (راپکو) سال ۹۶

غرفه | غرفه سازی | غرفه نمایشگاهی | طراحی غرفه | غرفه های نمایشگاهی | طراحی غرفه های نمایشگاهی | ساخت غرفه | غرفه ساز | طراحی غرفه های نمایشگاهی

متراژ:

۶۷.۵ مترمربع

تاریخ برگزاری نمایشگاه:

۲ تا ۵ مهر ۱۳۸۶

نمایشگاه:

یازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست

غرفه شرکت آباد تدبیر پارس (راپکو) سال ۹۶

Tags:

آباد تدبیر پارس, راپکو, شرکت, غرفه, غرفه شرکت آباد تدبیر پارس (راپکو) سال ۹۶