شرکت رایمون
مجموعه ما در تمام پروژه ها، مسیر موفقیت آمیز خلق ایده و مفهومی ناب تا تحقق کامل آن را دنبال می کند.
نتیجه نهایی کار ما ترکیب هوشمندانه زیبایی و عملکرد است که خواست ها و ارزش های مشتری را نمایان می کند.

istanbul-jewelry-show

نمایشگاه جواهرات استانبول

نمایشگاه جواهرات استانبولاین رویداد از استانداردهای ایمنی و سلامت AllSecure Informa پیروی می کند. نمایشگاه جواهرات استانبول، بزرگترین نمایشگاه منطقه ای، در سال 1986 تاسیس...

Read More