شرکت رایمون
مجموعه ما در تمام پروژه ها، مسیر موفقیت آمیز خلق ایده و مفهومی ناب تا تحقق کامل آن را دنبال می کند.
نتیجه نهایی کار ما ترکیب هوشمندانه زیبایی و عملکرد است که خواست ها و ارزش های مشتری را نمایان می کند.

فارمکس خاورمیانه ۲۰۲۲

فارمکس خاورمیانه بزرگترین رویداد  دارویی کشور با توجه به افزایش درخواست های حضور در این رویداد تخصصی و نیاز به امکانات پیشرفته نمایشگاهی دبیرخانه نمایشگاه برای سال...

Read More
غرفه سازی چیست؟ | شرکت رایمون Raymon-co

غرفه سازی چیست؟

غرفه سازی چیست؟غرفه سازی چیست؟  منظور از غرفه سازی چیست؟غرفه سازی به فضا های تقریبا کوچک که برای تولید یک فضای زیبا، شیک و محدود برای...

Read More