شرکت رایمون
مجموعه ما در تمام پروژه ها، مسیر موفقیت آمیز خلق ایده و مفهومی ناب تا تحقق کامل آن را دنبال می کند.
نتیجه نهایی کار ما ترکیب هوشمندانه زیبایی و عملکرد است که خواست ها و ارزش های مشتری را نمایان می کند.

غرفه شرکت گرماگستر سال ۹۷

غرفه شرکت گرماگستر سال ۹۷

غرفه سازی

غرفه شرکت گرماگستر سال ۹۷

غرفه | غرفه سازی | غرفه نمایشگاهی | طراحی غرفه | غرفه های نمایشگاهی | طراحی غرفه های نمایشگاهی | ساخت غرفه | غرفه ساز | طراحی غرفه های نمایشگاهی

متراژ:

۱۴۰ متر مربع

تاریخ برگزاری نمایشگاه:

۱ تا ۴ آبان ۱۳۹۷

نمایشگاه:

هفدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات ساختمان و سیستمهای سرمایشی و گرمایشی

غرفه شرکت گرماگستر سال ۹۷

Tags:

ساخت غرفه, سال ۹۷, طراحی غرفه, غرفه, غرفه ساز, غرفه سازی, غرفه شرکت گرماگستر سال ۹۷, غرفه نمایشگاهی, غرفه های نمایشگاهی, نمونه طراحی غرفه های نمایشگاهی, هفدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات ساختمان و سیستمهای سرمایشی و گرمایشی