شرکت رایمون
مجموعه ما در تمام پروژه ها، مسیر موفقیت آمیز خلق ایده و مفهومی ناب تا تحقق کامل آن را دنبال می کند.
نتیجه نهایی کار ما ترکیب هوشمندانه زیبایی و عملکرد است که خواست ها و ارزش های مشتری را نمایان می کند.

غرفه شرکت گرماگستر سال ۹۶

غرفه شرکت گرماگستر سال ۹۶

غرفه سازی

غرفه شرکت گرماگستر سال ۹۶

غرفه | غرفه سازی | غرفه نمایشگاهی | طراحی غرفه | غرفه های نمایشگاهی | طراحی غرفه های نمایشگاهی | ساخت غرفه | غرفه ساز | طراحی غرفه های نمایشگاهی

غرفه شرکت گرماگستر سال ۹۶

نمایشگاه:

بيست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

تاریخ برگزاری نمایشگاه:

۱۶ تا ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

متراژ:

۵۸.۵ متر مربع

Tags:

تگ نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی, ساخت غرفه, طراحی غرفه, غرفه, غرفه ساز, غرفه سازی, غرفه شرکت گرماگستر سال ۹۶, غرفه نمایشگاهی, غرفه های نمایشگاهی, نمونه طراحی غرفه های نمایشگاهی