شرکت رایمون
مجموعه ما در تمام پروژه ها، مسیر موفقیت آمیز خلق ایده و مفهومی ناب تا تحقق کامل آن را دنبال می کند.
نتیجه نهایی کار ما ترکیب هوشمندانه زیبایی و عملکرد است که خواست ها و ارزش های مشتری را نمایان می کند.

غرفه شرکت کالای اپتیک سلیمانی سال 98

غرفه شرکت کالای اپتیک سلیمانی سال 98

غرفه سازی

غرفه شرکت کالای اپتیک سلیمانی سال 98

غرفه | غرفه سازی | غرفه نمایشگاهی | طراحی غرفه | غرفه های نمایشگاهی | طراحی غرفه های نمایشگاهی | ساخت غرفه | غرفه ساز | طراحی غرفه های نمایشگاهی

غرفه شرکت کالای اپتیک سلیمانی سال 98

نمایشگاه

تاپکس (topex )

تاریخ برگزاری نمایشگاه

6 تا 9 تیر 98

متراژ

60 متر مربع

برچسب ها:

exhibition stand, شرکت کالای اپتیک سلیمانی, طراحی غرفه, غرفه سازی, غرفه نمایشگاهی, نمایشگاه TOPEX