شرکت رایمون
مجموعه ما در تمام پروژه ها، مسیر موفقیت آمیز خلق ایده و مفهومی ناب تا تحقق کامل آن را دنبال می کند.
نتیجه نهایی کار ما ترکیب هوشمندانه زیبایی و عملکرد است که خواست ها و ارزش های مشتری را نمایان می کند.

غرفه شرکت نورگستران آذین آرین سال ۹۶

غرفه شرکت نورگستران آذین آرین سال ۹۶

غرفه سازی

غرفه شرکت نورگستران آذین آرین سال ۹۶

غرفه | غرفه سازی | غرفه نمایشگاهی | طراحی غرفه | غرفه های نمایشگاهی | طراحی غرفه های نمایشگاهی | ساخت غرفه | غرفه ساز | طراحی غرفه های نمایشگاهی

متراژ:

۱۳۸ متر مربع

تاریخ برگزاری نمایشگاه:

۱۲ تا ۱۴ تیر ۱۳۹۶

نمایشگاه:

یازدهمین نمایشگاه علمی و تخصصی اپتیک تهران (TOPEX)

غرفه شرکت نورگستران آذین آرین سال ۹۶

Tags:

topex, ساخت غرفه, طراحی غرفه, غرفه, غرفه ساز, غرفه سازی, غرفه شرکت نورگستران آذین آرین سال ۹۶, غرفه نمایشگاهی, غرفه های نمایشگاهی, نمونه طراحی غرفه های نمایشگاهی, یازدهمین نمایشگاه علمی و تخصصی اپتیک تهران (TOPEX)