شرکت رایمون
مجموعه ما در تمام پروژه ها، مسیر موفقیت آمیز خلق ایده و مفهومی ناب تا تحقق کامل آن را دنبال می کند.
نتیجه نهایی کار ما ترکیب هوشمندانه زیبایی و عملکرد است که خواست ها و ارزش های مشتری را نمایان می کند.

غرفه شرکت تاشا سال ۹۴

غرفه شرکت تاشا سال ۹۴

غرفه سازی

غرفه شرکت تاشا سال ۹۴

غرفه | غرفه سازی | غرفه نمایشگاهی | طراحی غرفه | غرفه های نمایشگاهی | طراحی غرفه های نمایشگاهی | ساخت غرفه | غرفه ساز | طراحی غرفه های نمایشگاهی

غرفه شرکت تاشا سال ۹۴

نمایشگاه:

بيستمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

تاریخ برگزاری نمایشگاه:

۱۶ تا ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۴

متراژ:

۱۶۰ متر مربع

Tags:

تگ نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی, ساخت غرفه, سال ۹۴, طراحی غرفه, غرفه, غرفه ساز, غرفه سازی, غرفه شرکت تاشا سال ۹۴, غرفه نمایشگاهی, غرفه های نمایشگاهی, نمايشگاه آسانسور, نمونه طراحی غرفه های نمایشگاهی