شرکت رایمون
مجموعه ما در تمام پروژه ها، مسیر موفقیت آمیز خلق ایده و مفهومی ناب تا تحقق کامل آن را دنبال می کند.
نتیجه نهایی کار ما ترکیب هوشمندانه زیبایی و عملکرد است که خواست ها و ارزش های مشتری را نمایان می کند.

غرفه شرکت بانیار پلیمر سال ۹۶

غرفه شرکت بانیار پلیمر سال ۹۶

غرفه سازی

غرفه شرکت بانیار پلیمر سال ۹۶

غرفه | غرفه سازی | غرفه نمایشگاهی | طراحی غرفه | غرفه های نمایشگاهی | طراحی غرفه های نمایشگاهی | ساخت غرفه | غرفه ساز | طراحی غرفه های نمایشگاهی

غرفه شرکت بانیار پلیمر سال ۹۶

نمایشگاه:

یازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست

تاریخ برگزاری نمایشگاه:

۲ تا ۵ مهر ۱۳۹۶

متراژ:

۲۵۲ مترمربع

Tags:

بانیار پلیمر, شرکت, غرفه, غرفه شرکت بانیار پلیمر سال ۹۶