شرکت رایمون
مجموعه ما در تمام پروژه ها، مسیر موفقیت آمیز خلق ایده و مفهومی ناب تا تحقق کامل آن را دنبال می کند.
نتیجه نهایی کار ما ترکیب هوشمندانه زیبایی و عملکرد است که خواست ها و ارزش های مشتری را نمایان می کند.

غرفه شرکت اتاقک سال ۹۶

غرفه شرکت اتاقک سال ۹۶

غرفه سازی

غرفه شرکت اتاقک سال ۹۶

غرفه | غرفه سازی | غرفه نمایشگاهی | طراحی غرفه | غرفه های نمایشگاهی | طراحی غرفه های نمایشگاهی | ساخت غرفه | غرفه ساز | طراحی غرفه های نمایشگاهی

غرفه شرکت اتاقک سال ۹۶

نمایشگاه:

یازدهمين نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته

تاریخ برگزاری نمایشگاه:

۳ تا ۶ بهمن ۱۳۹۶

متراژ:

۴۸ متر مربع

برچسب ها:

ساخت غرفه, طراحی غرفه, غرفه, غرفه ساز, غرفه سازی, غرفه نمایشگاهی, غرفه های نمایشگاهی, نمونه طراحی غرفه های نمایشگاهی