شرکت رایمون
مجموعه ما در تمام پروژه ها، مسیر موفقیت آمیز خلق ایده و مفهومی ناب تا تحقق کامل آن را دنبال می کند.
نتیجه نهایی کار ما ترکیب هوشمندانه زیبایی و عملکرد است که خواست ها و ارزش های مشتری را نمایان می کند.

  موقعیت شغلی: واحد فروش

  آشنا به اصول فن بیان و مذاکره و بازاریابی تلفنی
  روابط عمومی قوی و دارای توانایی برقراری ارتباط با مشتریان برای معرفی خدمات شرکت
  با انگیزه، دارای روحیه کار گروهی و پیگیری و پشتکار بالا و آموزش پذیر

  مشخصات:

  وضعیت تأهل: مجردمتأهل

  آپلود رزومه